COMENTARI SENTÈNCIA RELATIVA AL COS D’ADVOCATS DE LA GENERALITAT

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar Sentència el 31.07.2015 en el recurs contenciós administratiu núm. 969/2012, interposat contra l’Acord de Govern GOV/28/2012, de 27 de març, pel qual es va aprovar el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració … Continua llegint COMENTARI SENTÈNCIA RELATIVA AL COS D’ADVOCATS DE LA GENERALITAT