Al DOGC 7353 es publica l’ACORD GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.

En l’oferta es preveuen 10 places per al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya:

Cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1):
–9 places
–places addicionals (10%): 1
Total de places: 10
Torn lliure: 10 places
Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

Podeu consultar el text íntegre de l’enllaç en el següent enllaç


Al DOGC 7353 es publica la RESOLUCIÓ PRE/814/2017, de 10 d’abril, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per proveir dos llocs d’advocat/ada del Gabinet Jurídic de la Generalitat (convocatòria de provisió núm. PRE/02/17).Enllaç


Al DOGC núm. 7324, de 8 de març de 2017, ha estat publicada la Resolució GAH/403/2017, de 2 de març, per la qual es resol la convocatòria de provisió, pel sistema de lliure designació, de nou llocs de treball del Gabinet Jurídic del Departament de la Presidència, els quals han estat coberts de conformitat amb la normativa corresponent (Decret 123/1997, de 13 de mag, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya).


Publicació de l’enunciat de la primera prova: enllaç


Nota informativa del Tribunal Qualificador sobre la primera prova


RESOLUCIÓ GAH/94/2017, de 25 de gener, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, es corregeixen errades i es modifica el tribunal qualificador de la convocatòria del procés selectiu per proveir 20 places del cos d’advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 225) (DOGC núm. 7298, de 31.01.2017)


Publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció per accedir al cos d’advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya. RESOLUCIÓ GAH/2829/2016, de 9 de desembre.

Enllaç


RESOLUCIÓ GAH/2385/2016, de 21 d’octubre, de convocatòria del procés selectiu per proveir 20 places del cos d’advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (enllaç)