L’accés al Cos d’Advocats de la Generalitat requereix la superació d’un procés selectiu d’oposició lliure, que consta de cinc exercicis:

El primer exercici és de caràcter obligatori i eliminatori

Aquesta prova, de caràcter pràctic, consisteix a redactar una demanda o una contestació de demanda i elaborar un informe sobre l’estratègia processal escollida en un assumpte judicial en el qual sigui part l’Administració de la Generalitat de Catalunya o alguna entitat, la representació i defensa de la qual corresponen a les persones membres del cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya.

El segon exercici també és de caràcter obligatori i eliminatori

Aquesta prova, de caràcter pràctic, consisteix en l’emissió d’un dictamen per escrit sobre supòsits relacionats amb les funcions pròpies del cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya. Per al desenvolupament d’aquest exercici les persones aspirants poden consultar textos legals.

La tercera prova consta de dos exercicis:

 1. Primer exercici: coneixements de llengua catalana; de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes.
 2. Segon exercici: coneixements de llengua castellana; de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo.

La quarta prova, de caràcter obligatori i eliminatori.

Aquesta prova, de caràcter teòric, comprèn el grup de matèries dels apartats I a IV del temari, consisteix a exposar oralment, durant un temps màxim de 75 minuts, els temes següents:

 • Un de teoria general (apartat I).
 • Dos de dret civil, un triat entre els temes 1 a 30 i l’altre, entre els temes 31 a 58 (apartat II).
 • Un de dret mercantil i dret laboral i de la seguretat social (apartat III).
 • Dos de dret processal, un triat entre els temes 1 a 23 i l’altre, entre els temes 24 a 52 (apartat IV).

Els temes són designats a l’atzar, s’exposen per l’ordre indicat i el temps mínim que es dediqui a l’exposició de cada tema no pot ser inferior a sis minuts.

La cinquena prova, també de caràcter obligatori i eliminatori.

Aquesta prova, de caràcter teòric, comprèn el grup de matèries contingudes en els apartats V a IX del temari i consisteix a exposar oralment, durant un temps màxim de 75 minuts, els temes següents:

 • Un de dret constitucional i estatutari (apartat V).
 • Un de dret internacional i dret de la Unió Europea (apartat VI).
 • Dos de dret administratiu, un triat entre els temes 1 a 28 i l’altre, entre els temes 29 a 54 (apartat VII).
 • Un d’hisenda pública (apartat VIII).
 • Un de dret penal (apartat IX).