Publicació de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre de medidas procesales y administrativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

En el BOE de 19 de setembre de 2020 (núm. 250) s’ha publicat la Ley 3 /2020 de 18 de septiembre de medidas procesales y administrativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que estableix determinades mesures per adaptar a l’Administració de Justícia a la situació de nova normalitat; mesures de caràcter organitzatiu així com aquelles que fomenten la incorporació de les noves tecnologies en les actuacions processals.

A més, aquesta llei en reforma d’altres com la Llei 29/1998, de 13 de juliol Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (modifica els articles 8.6, 10 i 11.1 i afegeix l’article 122 quater), la Llei 20/2011, de 21 de juliol del Registre Civil (modificant la Disposició final desena), o la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes en el Sector Públic (modificant l’art. 159.4 apartats d) i f)) entre d’altres.

Podeu accedir a la llei en el següent enllaç

Decret 76/2020, de 4 d’agost d’Administració Digital

En el DOGC de 6 d’agost de 2020 (núm. 8195) s’ha publicat el Decret 76/2020, de 4 d’agost d’Administració Digital, el qual es configura l’Administració digital de la Generalitat de Catalunya, se n’estableix la governança i els serveis digitals, se’n defineix el model de ciberseguretat, i es presta una atenció especial a l’assistència a la ciutadania, tot preveient per a això l’habilitació i capacitació contínua dels empleats públics en les tecnologies.Amb la publicació del Decret es consolida l’anomenat model català d’administració electrònica.

Us adjuntem el Decret en el següent enllaç 

Modificació de l’article 324 LECrim

El proppassat 28 de juliol es va publicar al BOE la Llei 2/2020, de 27 de Juliol, per la que es modifica l’article 324 de la LECrim.

Amb aquesta modificació s’amplia la instrucció penal fins els 12 mesos amb la possibilitat d’establir pròrrogues successives per períodes iguals o inferiors a sis mesos, sense cap límit.

A més, una de les novetats d’aquesta modificació és que es permet al Jutge instructor la iniciativa de la proposta de les pròrrogues de la fase d’instrucció, acordar-les d’ofici i no només a instancia del Ministeri Fiscal o de les parts.

I per últim, un aspecte molt important a tenir en compte de la modificació es l’entrada en vigor, que és a partir del 29 de juliol, i que afectarà als procediments judicials que es trobin en tramitació.

Podeu veure la reforma en el següent enllaç