Dictamen del Consell Consultiu sobre el projecte de Llei pel Dret a l’habitatge

Prèviament, el Consell Consultiu va emetre, en data 12 de desembre de 2007, un dictamen sobre alguns aspectes d'aquesta llei, que pel seu interès reproduïm seguidament:" L’article 42.6 del Projecte de llei, com ja s’ha indicat anteriorment, estableix un supòsit d’expropiació d’un dret real sobre la propietat (l’usdefruit de l’habitatge), a l’empara de l’article 33.3 … Continua llegint Dictamen del Consell Consultiu sobre el projecte de Llei pel Dret a l’habitatge