En aquest apartat l’AIAGEC pretén, des del punt de vista de la carrera professional, posar a disposició del públic interessat la normativa específicament referida al Cos d’Advocacia de la Generalitat la qual el regula; així com també la informació actual, el més immediatament possible, referida a la implementació de la carrera esmentada mitjançant els instruments legals vigents a l’ordenament jurídic català perquè la mateixa es dugui a terme, bé per iniciar-la, com és el cas de les oposicions convocades per accedir al cos, o bé per possibilitar-la (molt limitadament, en realitat) com és el cas dels concursos per cobrir places destinades als seus membres.

Que a l’Administració de la Generalitat s’implementi d’una manera efectiva una veritable carrera professional del Cos d’Advocacia, encara pendent de desenvolupament, no obstant una existència del cos que ja supera els 20 anys, constitueix un dels objectius de l’AIAGEC, tot tenint en compte les avantatges que de tal cosa han de derivar per a l’interès general i per al més gran pes que l’Administració de la Generalitat està destinada a tenir a Catalunya.

Atès l’exposat, el contingut d’aquest apartat s’elabora atenent al fet que els funcionaris tindran dret a la promoció professional (art. 16.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic – TREBEP), i que la carrera professional és el conjunt d’oportunitats d’ascens i d’expectatives de progrés professional de conformitat amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat (art. 16.2 TREBEP). Amb aquesta finalitat, les Administracions Públiques promouran l’actualització i el perfeccionament professional dels seus funcionaris de carrera. Aquestes previsions es veuen completades amb el que estableix l’apartat 3 del mateix article 16 TREBEP, el qual preveu les possibilitats que la carrera professional pot conèixer, entre les quals es troben: la carrera horitzontal, la carrera vertical, la promoció interna vertical i la promoció interna horitzontal.