logo-aiagec.jpg

L’AIAGEC és una associació sense ànim de lucre formada per advocats i advocades de la Generalitat de Catalunya que té com a principals finalitats la defensa de l’estatut i els interessos professionals dels seus associats i de les seves associades,el foment del prestigi de l’actuació professional dels seus membres, la col·laboració amb l’Administració a l’efecte de determinar les més adequades condicions per a la prestació dels serveis professionals dels seus associats i de les seves associades, així com en l’elaboració de les disposicions que els afectin, la defensa dels associats i de les associades davant les autoritats, entitats o particulars, en els casos relatius a l’exercici de la seva professió, la difusió del dret aplicable a Catalunya, especialment del seu dret propi, mitjançant l’elaboració, publicació i difusió d’estudis i treballs de recerca, l’organització de cursos, jornades i seminaris relacionats amb la matèria, la col·laboració amb organitzacions per a la promoció i execució de projectes de cooperació internacional amb finalitats solidàries així com qualsevol altre fi que contribueixi a l’assoliment dels seus objectius i que sigui acordat per l’Assemblea General a l’empara de la legislació vigent i dels presents estatuts.

quadre.jpg