En el BOE de 19 de setembre de 2020 (núm. 250) s’ha publicat la Ley 3 /2020 de 18 de septiembre de medidas procesales y administrativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que estableix determinades mesures per adaptar a l’Administració de Justícia a la situació de nova normalitat; mesures de caràcter organitzatiu així com aquelles que fomenten la incorporació de les noves tecnologies en les actuacions processals.

A més, aquesta llei en reforma d’altres com la Llei 29/1998, de 13 de juliol Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (modifica els articles 8.6, 10 i 11.1 i afegeix l’article 122 quater), la Llei 20/2011, de 21 de juliol del Registre Civil (modificant la Disposició final desena), o la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes en el Sector Públic (modificant l’art. 159.4 apartats d) i f)) entre d’altres.

Podeu accedir a la llei en el següent enllaç