La Mesa del Parlament, en la sessió del 12 de juny de 2018, d’acord amb el que estableixen els articles 51, 52, 53, 55 i 56 i la disposició addicional segona dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i d’acord amb l’oferta d’ocupació pública parcial del Parlament de Catalunya per al 2018 (BOPC 87, del 29 de maig de 2018), convoca un concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria al següent enllaç.

Concurs-Oposicio Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya