Publicació de les qualificacions de la cinquena prova i proposta de nomenament com a personal funcionari

Acord del Tribunal Qualificador, pel qual:

  • S’aproven i publiquen les qualificacions de la cinquena prova (exposició oral)
  • S’aproven i publiquen les puntuacions del total de la fase d’oposició
  • Es proposa a l’òrgan convocant el nomenament com a personal funcionari de les persones aspirants que consten en l’annex
  • Es declaren desertes 12 places

Enllaç a l’e-Tauler
Enllaç al tràmit


Presesentació de la documentació acreditativa dels requisits per al nomenament com a funcionaria/ària de carrera

Model d’aportació de la documentació acreditativa dels requisits per al nomenament com a funcionari/ària de carrera
Model de declaració responsable per al nomenament com a funcionari/ària de carrera

Termini de presentacio de la documentació: Del 19 d’abril al 8 de maig de 2018, ambdós inclosos.

Les declaracions responsables s’han d’adreçar a l’Oficina de Selecció de Personal (C. Rivadeneyra, 6, 08002 Barcelona).

 

Enhorabona als nous companys: Elisabet Fernández, Gerard Castells, Anna Valls, María Jesús Falcón, Rubén Ramírez, Neus Panyella, Esther González i Alfredo Sala. Moltes felicitats!