Aquesta obra del Doctor i Advocat de la Generalitat, Francesc Mancilla, derivada de la seva tesi doctoral, aborda un dels temes més punyents del debat jurídic i polític actual. La democràcia exigeix transparència, ergo, informació verídica, i seguir els procediments clarament establerts a les normes; altrament la presa de decisió es desvirtua i transforma en quelcom que pot arribar fins i tot a destruir la pròpia democràcia. Va ser la Unió Europea qui, en el Llibre Blanc sobre la Gobernança, sentà les bases per incidir, també en els Estats membres, sobre tot allò que allunya la política de la ciutadania i el propi Tribunal de Justícia de la Unió va ser pioner en la definició del que tenia que ser el dret a la bona administració que avui en dia té una regulació multinivell, en el Dret de la Unió, en tractats internacionals, en el dret espanyol i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

El dret a la bona administració, amb els elements que el configuren (titulars, eficàcia, garanties…) i el contingut que l’identifica (tracte imparcial i equitatiu en un període de temps raonable, presència real dels afectats en la presa de decisió, accés a l’expedient, resolució motivada, indemnització per “mala administració”…) ens marca una bona via per garantir el correcte exercici de molts dels altres drets jurídicament reconeguts, als quals aixopluga constituint al mateix temps una garantia suplementària per tal de fer-los eficaços.
Posar a l’abast de la comunitat jurídica la regulació multinivell d’una institució com és el dret a la bona administració, fent evident la seva existència com a tal i oferint les eines per a fer-lo efectiu, especialment en la seva recepció a Catalunya, en situa davant del repte d’obtenir la seva eficàcia, perquè se’ns mostren les vies legals i legítimes per a fer-ho amb tota contundència, amb els seus defectes i amb les seves virtuts.

Podeu consultar el llibre al següent enllaç:

Dret Bona Administracio F. Mancilla