Us adjuntem els textos normatius següents han estats actualitzats a LexCat (recull de legislació bàsica de l’Estat en català que podeu trobar al web de l’Administració de justícia).

Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria, reformat de conformitat amb Llei 3/2008, de 23 de desembre, relativa al dret de participació en benefici de l’autor d’una obra d’art original

Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl, reformat de conformitat amb la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009

Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, reformat de conformitat amb la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, reformada de conformitat amb la Llei 4/2008, de 23 de desembre, per la qual se suprimeix el gravamen de l’impost sobre el patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l’impost sobre el valor afegit i s’introdueixen altres modificacions en la normativa tributàiria

Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, reformat de conformitat amb la Llei 4/2008, de 23 de desembre, per la qual se suprimeix el gravamen de l’impost sobre el patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l’impost sobre el valor afegit i s’introdueixen altres modificacions en la normativa tributària.