El Decret 54/2008, publicat avui, crea la figura de “l’avalloguer” com un ajut als llogaters o les llogateres que hagin obtingut una sentència de desnonament del/de la arrendatari/arrendatària dictada per un jutge/jutgessa/magistrat o magistrada.