Us informem que la disposició derogatòria de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, deroga la disposició transitòria primera de la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com es deroguen les lletres a i b de l’article 21 de la Llei 4/2000, del 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.