El Parlament convalida el primer Decret llei de la Generalitat

El Ple va convalidar el dimecres dia 14, el Decret llei 1/2007, del 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, el primer que ha dictat el Govern de la Generalitat fent ús d’aquesta facultat que li atorga el nou Estatut d’autonomia. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, va explicar a la cambra les raons d’urgència i excepcionalitat que han portat el Govern a promulgar aquesta norma, en vigor des del 20 d’octubre, que té com a objectiu adaptar la legislació catalana en matèria d’urbanisme a la llei estatal del sòl, en vigor des de l’1 de juliol. A més, el Decret dota la Generalitat dels instruments urbanístics necessaris d’abast supramunicipal per crear àrees residencials estratègiques i donar resposta a les necessitats d’habitatge recollides al Pacte nacional per l’habitatge, ja que s’estima que en el període 2007-2016 prop de 440.000 llars requeriran ser beneficiàries de la política d’habitatge.