L’Associació Independent d’Advocats i Advocades de la Generalitat de Catalunya (AIAGEC) es constituí el mes de novembre de 2004 i obtingué la seva inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya per resolució del Director General de Dret i entitats jurídiques de la Generalitat de data 28 de gener de 2.005.

L’AIAGEC és una associació sense ànim de lucre formada per advocats i advocades de la Generalitat de Catalunya que té com a principals finalitats la defensa de l’estatut i els interessos professionals dels seus associats i de les seves associades, el foment del prestigi de l’actuació professional dels seus membres, la col·laboració amb l’Administració a l’efecte de determinar les més adequades condicions per a la prestació dels serveis professionals dels seus associats i de les seves associades, així com en l’elaboració de les disposicions que els afectin, la defensa dels associats i de les associades davant les autoritats, entitats o particulars, en els casos relatius a l’exercici de la seva professió, la difusió del dret aplicable a Catalunya, especialment del seu dret propi, mitjançant l’elaboració, publicació i difusió d’estudis i treballs de recerca, l’organització de cursos, jornades i seminaris relacionats amb la matèria, la col·laboració amb organitzacions per a la promoció i execució de projectes de cooperació internacional amb finalitats solidàries així com qualsevol altre fi que contribueixi a l’assoliment dels seus objectius i que sigui acordat per l’Assemblea General a l’empara de la legislació vigent i dels presents estatuts.

Entre els objectius de l’Associació destaca prestigiar el cos d’Advocacia de la Generalitat dins i fora de l’Administració Pública i, de manera especial, en relació amb l’Administració de Justícia; potenciar la presència de membres del cos d’advocacia en tots aquells llocs, organismes i dependències que requereixin l’assessorament jurídic o la defensa del dret; implicar-los amb la societat, per tal d’evitar una conducta de tancament corporativista; constituir un fòrum de trobada i contacte entre els membres del cos i entre les diverses associacions que tenen lligams amb les atribucions del cos d’advocacia de la Generalitat, i realitzar actuacions d’acollida i adaptació adreçades als professionals que s’incorporen a aquest cos.

El terme “independent”, segons recullen els estatuts de l’entitat, fa referència “a un tarannà presidit per la llibertat i l’autonomia de criteri i d’acció en relació amb l’Administració pública, sens perjudici de la lleialtat que els advocats i les advocades de la Generalitat deuen a la institució com a conseqüència de la seva relació de servei, en la satisfacció de l’interès públic i general”.