Associar-se

Per formar part de l’AIAGEC és indispensable haver ingressat en el cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya, qualsevol que sigui la situació administrativa en què el sol·licitant es trobi en el moment de la presentació de la sol·licitud, excepte en els supòsits de separació de servei per acte administratiu o sentència ferms.
Les peticions s’han d’adreçar a la Junta Directiva de l’Associació, que declararà de forma automàtica la seva admissió en la primera reunió que tingui lloc si concorre la circumstància a què es refereix l’apartat anterior i ho ha de comunicar en l’Assemblea General més immediata.
Si acompliu aquests requisits i voleu associar-vos, o bé si voleu qualsevol tipus d’informació al respecte, escriviu a aadvociagc@yahoo.es