Estatuts de l’Associació Independentd’Advocats/-des de la Generalitat de Catalunya

Capítol 1. La denominació, els fins i el domicili
Article 1. Denominació
Es constitueix l’Associació Independent d’Advocats/-des de la Generalitat de Catalunya (AIAGEC), a l’empara de l’article 22 de la Constitució, i que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC núm. 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts. El terme “independent” es refereix a un tarannà presidit per la llibertat i l’autonomia de criteri i d’acció en relació amb l’Administració pública, sens perjudici de la lleialtat que els advocats i les advocades de la Generalitat deuen a la institució quan a la seva relació de servei, en la satisfacció de l’interès públic i general que li pertoca.
Article 2. Fins
1. Els fins de l’Associació són:
a) La defensa de l’estatut i els interessos professionals dels seus associats i de les seves associades.
b) El foment del prestigi de l’actuació professional dels seus membres.
c) La col·laboració amb l’Administració a l’efecte de determinar les més adequades condicions per a la prestació dels serveis professionals dels seus associats i de les seves associades, així com en l’elaboració de les disposicions que els afectin.
d) La defensa dels associats i de les associades davant les autoritats, entitats o particulars, en els casos relatius a l’exercici de la seva professió.
e) La difusió del dret aplicable a Catalunya, especialment del seu dret propi, mitjançant l’elaboració, publicació i difusió d’estudis i treballs de recerca.
f) L’organització de cursos, jornades i seminaris relacionats amb la matèria.
g) La col·laboració amb organitzacions per a la promoció i execució de projectes de cooperació internacional amb finalitat solidàries.
h) Així mateix, correspon a l’Associació qualsevol altre fi que contribueixi a l’assoliment dels seus objectius i que sigui acordat per l’Assemblea General a l’empara de la legislació vigent i dels presents estatuts.
2. En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3. Domicili
El domicili de l’Associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Marià Cubí 10, 6è-3ª, codi postal 08006. L’àmbit d’activitat principal de l’entitat serà Catalunya.
Capítol 2. Els membres de l’Associació, els seus drets i les seves obligacions
Article 4. Admissió a l’Associació
1. Per formar part de l’ l’Associació es indispensable haver ingressat en el cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya, qualsevol que sigui la situació administrativa en què el sol·licitant es trobi en el moment de la presentació de la sol·licitud, excepte en els supòsits de separació de servei per acte administratiu o sentència ferms.
2. Les peticions s’han d’adreçar a la Junta Directiva de l’Associació, que declararà de forma automàtica la seva admissió en la primera reunió que tingui lloc si concorre la circumstància a què es refereix l’apartat anterior i ho ha de comunicar en l’Assemblea General més immediata.
Article 5. Drets
Són drets dels membres de l’Associació:

a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General, sens perjudici del que disposa l’article 8 dels presents estatuts.
b) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius, sens perjudici del que disposa l’article 18.1 dels present estatuts.
c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
e) Exposar a l’Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
f) Ésser emparats per l’Associació de conformitat amb els fins d’aquesta, previ acord de l’Assemblea General.
g) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva, sobre les actuacions de tots i cadascun dels membres que la componen així com d’altres mandataris de l’Associació.
h) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
i) Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
j) Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
k) Formar part dels grups de treball.
l) Posseir un exemplar dels estatuts.
m) Consultar els llibres de l’Associació.
Article 6. Deures
Són deures dels membres de l’Associació:
a) Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
b) Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
c) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
Article 7. Causes de baixa
Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:
a) Sol·licitud de la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
b) No satisfer les quotes fixades en el termini de quatre mesos i previ requeriment.
c) No complir les obligacions estatutàries.
d) Deixar de pertànyer al cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya, llevat del supòsit de jubilació.
Article 8. Associats jubilats i membres honoraris
Els associats que es trobin en situació de jubilació tindran dret a veu i vot en els supòsits que els puguin afectar. L’Assemblea pot nomenar membres honoraris de l’Associació a persones de reconegut prestigi en l’àmbit jurídic, els quals tindran dret a veu però no a vot.
Article 9. Òrgans de l’Associació
1. Són òrgans de l’Associació:
a) L’Assemblea General
b) La Junta Directiva
c) El President
2. Per al millor compliment de les finalitats de l’Associació en els seus àmbits específics, l’Assemblea General pot crear òrgans de caràcter territorial o sectorial. La creació d’aquests òrgans i les seves regles de funcionament intern han de ser aprovades per l’Assemblea General.
Capítol 3. L’Assemblea General
Article 10. Òrgan sobirà de l’Associació
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
2. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General legalment constituïda, incloent-hi els absents, els qui discrepin i els presents que s’han abstingut de votar.
Article 11. Facultats
1. L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’Associació i aprovar la gestió feta per la Junta Directiva.
d) Acordar la dissolució de l’Associació.
e) Incorporar-se a unions o federacions d’associacions o separar-se’n.
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, prèvia la tramitació d’expedient contradictori, dels associats i de les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser associat o associada, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.
2. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
Article 12. Reunions
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i abril, ambdós inclusivament.
2. El President o la Junta Directiva poden convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho considerin convenient. També quan ho sol·licitin un nombre d’associats no inferiors al 30%; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins del termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de la sol·licitud.
Article 13. Convocatòria
1. L’Assemblea General és convocada pel President o per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc i l’hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant bé un escrit adreçat al domicili o bé un correu electrònic a l’adreça electrònica que els membres de l’Associació tinguin registrats a la Secretaria.
3. Quan la Junta Directiva consideri que existeixen raons d’urgència no serà necessari el compliment dels requisits establerts en el punt 2 d’aquest article per convocar l’Assemblea General. En aquest cas serà suficient que la convocatòria es comuniqui per qualsevol mitjà que acrediti la recepció de la convocatòria, amb el contingut mínim que s’indica en el punt 1 d’aquest article.
Article 14. Constitució
1. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primer convocatòria quan concorrin a ella, presents o representats, més del 50% dels membres de l’Associació, o, en segona convocatòria, si hi són presents o representats un 20%.
2. Tot associat i tota associada poden conferir la seva representació en l’Assemblea General a un altre membre de l’Associació, per escrit signat pel representant i amb caràcter especial per a cada reunió de l’Assemblea. La representació haurà d’acreditar-se davant del secretari de l’Assemblea prèviament a la constitució de la sessió. En cap cas pot excedir de cinc el nombre de vots que un membre de l’Associació emeti per representació.
3. Un mínim del 10% dels membres de l’Associació pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. Si ja s’ha convocat l’Assemblea General, és requisit necessari que la sol·licitud es formuli dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, si bé únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria si així ho decideix la majoria de les persones presents o representades, sempre que aquestes representin com a mínim més del 50% dels membres de l’Associació.
Article 15. Votacions
1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació, sens perjudici del que disposa l’art. 8 dels presents estatuts.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels associats presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalent a la majoria de les persones presents o representades, sempre que aquestes representin com a mínim més del 75% dels membres de l’Associació.
Article 16. Ordre de procedir
1. Les reunions de l’Assemblea General les presideix el President de l’Associació. En la seva absència, el substitueix el Vicepresident o, en defecte d’aquest, el vocal de més edat de la Junta Directiva. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el càrrec de Secretari primer a la Junta Directiva. En la seva absència, el substitueix el Secretari segon de la Junta Directiva o, en defecte d’aquest, el vocal més jove de la Junta.
2. Les reunions de l’Assemblea General es realitzen de la manera següent:
a) El secretari formula la llista d’assistents i el President declara la validesa de la sessió.
b) Lectura de l’acta de la reunió anterior de l’Assemblea General, a fi que s’aprovi o esmeni. Tres dies abans de la constitució de l’Assemblea General, l’acte i qualsevol altra documentació que hagi de ser aprovada ha d’estar a disposició dels associats i de les associades en el domicili de l’Associació.
c) Informe del President sobre les activitats de la Junta Directiva realitzades des de la darrera reunió de l’Assemblea General.
d) Deliberació sobre els diversos punts de l’ordre del dia. Les intervencions dels assistents són regulades pel President.
e) Quan el President considera que un punt ha estat suficientment debatut, n’ordena i dirigeix la votació, d’acord amb les previsions de l’article 15 dels presents estatuts.
f) Exhaurit l’ordre del dia, el President aixeca la sessió. Contràriament, si no hi ha temps suficient, a judici del President, s’interromp la reunió i se’n convoca la continuació, que es notifica als membres absents. També pot el President aixecar la sessió i incloure en l’ordre del dia de la propera reunió aquells punts que no hagin pogut ser debatuts.
3. El secretari estén l’acta de la reunió, que la signa amb el vist-i-plau del President, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Si algun membre ho sol·licita es farà constar les opinions que hagi manifestat. Amb aquests requisits s’entén que les actes reflecteixen el desenvolupament de la reunió i els acords són immediatament executius.
Capítol 4. La Junta Directiva
Article 17. Composició
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació i està formada per set membres: el President de l’Associació, que ho és també de la Junta Directiva, un Vicepresident, un Secretari primer, un Secretari segon, un Tresorer i dos vocals. Els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari primer, Secretari segon i Tresorer han de ser exercits per persones diferents i són elegits per la Junta Directiva entre els seus membres.
2. El Vicepresident exerceix les funcions del President en cas d’absència o malaltia d’aquest o vacant del càrrec i també assumirà aquelles tasques que li delegui el President.
3. El Secretari primer ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. El Secretari segon exerceix les funcions del Secretari primer en cas d’absència o malaltia d’aquest o vacant del càrrec.
4. El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel President, i ingressa el que sobra en establiments de crèdit o d’estalvi.
Article 18. Elecció dels membres de la Junta Directiva
1. Per a l’elecció dels membres de la Junta Directiva, qualsevol membre de l’Associació, llevat dels que ocupin a les administracions públiques càrrecs de lliure designació amb categoria de director general o assimilats, així com qualsevol altre de rang superior nomenat per decret, i dels que es trobin en situació de jubilació o d’excedència voluntària per interès particular, pot presentar la seva candidatura, bé de forma individual o bé de forma conjunta amb altres membres de l’Associació; en aquest últim cas, no poden figurar a la mateixa candidatura més de set persones.
2. Les candidatures s’han de presentar per escrit dirigit a la Junta Directiva amb quinze dies d’antelació, com a mínim, al dia en què tingui lloc la votació. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels associats i de les associades i dels seus domicilis, certificada pel Secretari primer amb el vist-i-plau del President .
3. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser persones associades, es fa per votació de l’Assemblea General, mitjançant el sistema de llistes obertes, i resulten elegides les persones que obtinguin els set primers millors resultats en nombre de vots.
4. Per a l’elecció dels membres de la Junta Directiva, cada membre de l’Associació podrà votar, bé personalment o bé per representant en l’Assemblea, fins a cinc persones que hagin presentat la seva candidatura, fent constar individualitzadament els noms d’aquestes en una única papereta, que serà dipositada en una urna, un cop comprovada la inclusió de l’elector a la llista d’associats i associades elaborada a aquest efecte. Les paperetes que no s’atenguin als anteriors requisits seran considerades nul·les, llevat del supòsit de vot en blanc.
5. Acabada la votació es procedirà al recompte públic dels vots i a la proclamació dels membres de la Junta Directiva elegits.
6. Les possibles incidències que es suscitin durant el procediment d’elecció seran resoltes per la Mesa de Electoral de l’Assemblea. Composen la referida Mesa: el membre de l’Associació de més edat present a l’Assemblea, que actuarà com a president de la Mesa; el membre més jove de l’Assemblea; i per últim el membre que actuï de secretari de l’Assemblea General, de conformitat amb l’article 16.1 d’aquests estatuts i, en el seu defecte, el membre que resulti designat per sorteig d’entre la llista de membres assistents.
7. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel Secretari primer sortint, amb el vist-i-plau del President, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
Article 19. Durada dels càrrecs
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sens perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) Baixa com a membre de l’Associació.
d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que s’estableix en aquests estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que es realitzi. Mentrestant, un membre de l’Associació designat per la Junta pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 20. Funcions i facultats
La Junta Directiva té les funcions i facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General l’adopció de mesures per a la defensa dels interessos de l’Associació i dels seus associats.
d) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g) Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de la majoria dels seus membres.
l) Nomenar, amb el vot favorable de la majoria dels seus membres, un o varis mandataris per exercir les funcions i facultats que els vulgui confiar.
m) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts.
n) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
o) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
p) Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 21. Reunions
1. La Junta Directiva es reuneix en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a quatre mesos.
2. El President pot convocar la Junta Directiva amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient. També quan ho sol·licitin un nombre de membres de la Junta no inferior a tres.
Article 22. Convocatòria
1. La Junta Directiva és convocada pel President o per la persona que el substitueixi, mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc i l’hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar amb una antelació mínima de 48 hores, llevat que existeixin raons d’urgència. En aquest cas serà suficient amb que la convocatòria es comuniqui per qualsevol mitjà que acrediti la seva recepció.
3. No es requerirà la convocatòria de la Junta ordinària ni extraordinària per tal que aquesta quedi vàlidament constituïda quan, trobant-se presents la totalitat dels seus membres, aquests decideixin reunir-se en Junta Directiva.
Article 23. Constitució i votació
1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concorrin a ella la totalitat dels seus membres o, en segona convocatòria, si hi són presents un mínim de quatre.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del President i del Secretari primer o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. Els acords es prenen per majoria simple de vots de les persones assistents. Si es produeix empat de vots, decideix el del President.
Article 24. Ordre de procedir
1. Les reunions de la Junta Directiva les presideix el President de l’Associació. En la seva absència, el substitueix el Vicepresident o, en defecte d’aquest, el vocal de més edat. Em absència del Secretari primer, el substitueix el Secretari segon o, en defecte d’aquest, el vocal més jove de la Junta.
2. Les reunions de la Junta Directiva es realitzen de la manera següent:
a) El Secretari primer formula la llista d’assistents i el President declara la validesa de la sessió.
b) Lectura de l’acta de la reunió anterior de la Junta Directiva, a fi que s’aprovi o esmeni.
c) Informe del President sobre les activitats desplegades per l’Associació des de la darrera reunió de la Junta Directiva .
d) Deliberació sobre els diversos punts de l’ordre del dia. Les intervencions dels assistents són regulades pel President.
e) Quan el President considera que un punt ha estat suficientment debatut, n’ordena i dirigeix la votació.
f) Exhaurit l’ordre del dia, el President aixeca la sessió. Contràriament, si no hi ha temps suficient, a judici del President, s’interromp la reunió i se’n convoca la continuació, que es notifica als membres absents. També pot el President aixecar la sessió i incloure en l’ordre del dia de la propera reunió aquells punts que no hagin pogut ser debatuts.
3. El Secretari primer estén l’acta de la reunió, que l’ha signa amb el vist-i-plau del President, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Si algun membre ho sol·licita es farà constar les opinions que hagi manifestat. Amb aquests requisits s’entén que les actes reflecteixen el desenvolupament de la reunió i els acords són immediatament executius.
Capítol 5. El President
Article 25. Funcions i facultats
El President té les funcions i facultats següents:
a) Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari.
f) Executar els acords dels òrgans representatius de l’Associació, signant tota la documentació pública o privada que sigui necessària.
g) Autoritzar amb la seva signatura les comunicacions, escrits i documents de l’Associació que així ho requereixin.
h) Constituir, disposar i cancel·lar tota mena de dipòsit o compte bancari, i operar amb els mateixos en qualsevol tipus de cobrament o pagament fet per l’Associació
i) Representar l’Associació en judici i fora d’ell enfront qualsevol Administració o entitat pública, exercint per sí o mitjançant el procurador o apoderat que nomenarà, tota classe de reclamacions, drets, accions i excepcions en tots els seus tràmits, fins i tot, actes de conciliació.
j) Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament per l’Assemblea o per la Junta Directiva.
Capítol 6. El règim econòmic
Article 26. Patrimoni fundacional
Aquesta Associació no té patrimoni fundacional
Article 27. Recursos econòmics.
1. Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:
a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
b) Les subvencions i ajuts públics o particulars.
c) Les donacions, les herències o els llegats.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
2. Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.
Article 28. Exercici econòmic
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 29. Disposició dels fons econòmics
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o estalvi, hi ha de figurar les signatures del President, del Secretari primer i del Tresorer. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del Tresorer o bé la del President.
Capítol 7. El règim disciplinari
Article 30. Procediment sancionador
1. La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels membres de l’Associació que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que s’estableixi en el reglament de règim interior.
2. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta la Junta Directiva, llevat de l’adopció de la sanció de separació, supòsit en el qual la competència és de l’Assemblea General.
3. Els associats i les associades sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades, poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.
Capítol 8. La dissolució de l’Associació
Article 31. Dissolució
L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi, i per resolució judicial.
Article 32. Extinció i liquidació
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i dels drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea General està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial de l’Associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.”